הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס”ו-2006 (להלן: “החוק”)

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 19.8.2021 אישר בית המשפט המחוזי בתל-אביב (“בית-המשפט”) ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה (“הסדר הפשרה”) שהוגש בגדרי ת.צ 2734-05-20 עופר אלמוג ואח’ נ’ אורפק מערכות בע”מ ואח’ (להלן: “התובענה”). התובענה הוגשה על ידי מר עופר אלמוג, חב’ ענת המאה ה-21 בע”מ, מר יצחק לחנה ומר שלומי סיטבון (להלן יחדיו: המבקשים”), נגד אורפק מערכות בע”מ ורוזמן חברה להנדסה בע”מ (להלן יחדיו: “המשיבות”).

עניינה של התובענה בטענות המבקשים, בתמצית, כי קיימים פערים בין הוראות התקן בקשר לאופן התקנת התקן דלקן אוניברסלי (SI-6200-3) (להלן: “התקן”), לבין ההתקנה בפועל שבוצעה בהדרכת המשיבות, אשר התבטאו לטענת המבקשים, כדלקמן: התקנות שנעשו ללא טבעת גומי, ללא חומר נגד חלודה וללא חומר לאיטום, בניגוד לסעיף 2.5.9 להוראות התקן; ליקויים בחיבור או בקיבוע שבין הטבעת הקוראת ביחידה הכללית בהתקן הזיהוי לבין גוף פיית התדלוק, בניגוד לסעיף 2.4.2 להוראות התקן; ליקויים נוספים כדוגמת כבלים ארוכים, חשופים ולא יציבים, בניגוד לסעיף 2.5.3 ו-2.5.4 להוראות התקן.

בסופם של מגעים בין הצדדים, במסגרתם הוצגה חוות דעת מומחה, לפיה, ההתקנה של התקן הדלקן האוניברסלי כפי שנעשתה בפועל איננה פוגעת בבטיחות הרכב או ביעילות הדלקן האוניברסלי ותפקודו התקין, הגיעו הצדדים להסדר הפשרה האמור להלן, שהוגש לאישורו של בית המשפט הנכבד.

ביום 19.8.2021 אישר בית המשפט הנכבד את הוראות הסדר הפשרה, במסגרתן המשיבות יבצעו קריאה לתיקון (ריקול) על חשבונן, המיועד לחברי הקבוצה כהגדרתה להלן, בקשר לרכבים שהותקן ברכבם התקן דלקן אוניברסלי של המשיבות באמצעות מתקינים מורשים עד כה, ואשר ההתקנה שבוצעה אצלם כללה ביצוע קדח בגוף הרכב (להלן: “רכבי ההסדר”).

הגדרת הקבוצה היא כדלקמן: כל בעלי רכבי ההסדר בהתאם להגדרתם לעיל בהם הותקן התקן דלקן אוניברסלי של חברת אורפק מערכות בע”מ או של חברת רוזמן חברה להנדסה בע”מ על ידי מתקין מורשה, מאז החלו המשיבות לשווק את הדלקנים האוניברסליים ועד ליום הגשת הסדר פשרה זה לאישורו של בית המשפט הנכבד.

הריקול יכלול תיקון של התקנת התקן התדלוק האוניברסלי, לשם עיגון ואטימת הקדח ליד פיית התדלוק; הוספת חומר איטום וחומר למניעת חלודה (ככל שהדבר לא נעשה); וכן כל תיקון נוסף שנדרש על מנת שההתקנה לאחר הריקול תהיה בהתאם להוראות התקן.

חברי הקבוצה יוזמנו לבצע את התיקון אצל כל אחד מהמתקינים המורשים, בהתאם לרשימת מתקינים העומדת לעיון הציבור, כדלקמן: רשימת מתקינים מטעם אורפק מערכות בע”מ בקישור: www.orpak.com/wp-content/uploads/2021/08/List_of_Orpak_Service_Stations.pdf; רשימת מתקינים מטעם רוזמן חברה להנדסה בע”מ בקישור www.roseman-unv.net.
כמו כן, יופעלו מוקדי שירות לקוחות של המשיבות לצורך מתן מענה לפניות שונות בקשר לריקול, כדלקמן: מספר הטלפון של מוקד אורפק מערכות בע”מ – 03-5776865; מספר הטלפון של מוקד רוזמן חברה להנדסה בע”מ – 03-5734821.

הריקול יבוצע ללא עלות לחברי הקבוצה, למשך שנה אחת (12 חודשים), מיום הפיכתו של פסק הדין שיאשר את הסדר הפשרה לפסק דין חלוט.

פסק הדין הנותן תוקף להסכם פשרה זה מהווה מעשה בית דין לגבי כל אחד מחברי הקבוצה המאושרת, ויראו את כל חברי הקבוצה המאושרת כמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בכל הקשור לענייני התביעה, בין שידועות כיום ובין שייוודעו בעתיד, לרבות כלפי המשיבות ו/או כל מי הקשור אליהן ו/או מי מטעמן, ולא תעמוד לחברי הקבוצה המאושרת זכות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות לפיצוי נוסף כלשהו בקשר עם ענייני התובענה.

הסדר הפשרה עומד לעיון באתר האינטרנט של מערכת בתי-המשפט, וכן ניתן לקבל עותק מהסדר הפשרה בפניה למשרדו של ב”כ המבקשים (בטל’: 03-7525222). הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

מודעה זו אושרה על-ידי בית-המשפט והיא מפורסמת בהתאם להחלטתו.

אופיר צברי, עו”ד
צברי-פרקש ושות’, עורכי דין
ב”כ המשיבה 2

יוסי אשכנזי, עו”ד
הרצוג פוקס נאמן, עורכי דין
ב”כ המשיבה 1

שמוליק קסוטו, עו”ד
קסוטו ושות’, עורכי דין
ב”כ המבקשים